KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

Általános környezetvédelmi jogszabályok

1995. évi LIII. törvény – A környezet védelmének általános szabályairól

1996. évi LIII. törvény – A természetvédelemről

93/1996. (VII.4.) Korm. rendelet – A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról

1997. évi LXXVIII. törvény – Az épített környezet alakításáról és védelméről

14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet – A kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet – A környezeti alapnyilvántartásról

90/2007.(IV.26.) Korm. rendelet – A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet – A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól

2011. évi CXXVIII. törvény – A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

219/2011. (X.20.) Korm. rendelet – A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

13/2015 (III.31.) BM rendelet – A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

14/2015. (III.31.) FM rendelet – A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet – A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Hatásvizsgálatól, felülvizsgálatról szóló jogszabályok

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet – A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet – Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

12/1996. (VII.4.) KTM rendelet – A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről

Vízvédelemmel kapcsolatos jogszabály

1995. évi LVII. törvény – A vízgazdálkodásról

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet – A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet – A vízkészlet járulék kiszámításáról

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet – Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet – A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet – A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet – A felszín alatti vizek védelméről

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet – A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet - A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet – A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet – A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

10/2010. (VII.18.) VM rendelet – A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól

147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet - -A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

41/2017. (XII.29.) BM rendelet – A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos jogszabályok

7/2003. (V.16.) KvVM-GKM együttes rendelet – Az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet – A levegő védelméről

4/2011. (I.14.) VM rendelet – A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

6/2011. (I. 14.) VM rendelet – A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet – A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet – A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

53/2017. (X.18.) FM rendelet – A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes rendelet – Egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

280/2004.(X.20) Korm. rendelet – A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet – A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet – A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet – A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok

15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet – A területi hulladékgazdálkodási tervekről

45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet – Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet – A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

2012. évi CLXXXV törvény – A hulladékról

144/2012. (XII. 27.) VM rendelet – A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

145/2012. (XII. 27.) VM rendelet – A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet – A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet – A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet – Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

2013. évi CXXV. törvény – A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet – A hulladékjegyzékről

310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet – A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet – Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet – Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet – A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet – A hulladékká vált gépjárművekről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet – A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet – A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet – A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról

11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet – A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete – Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete – A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről